Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 1 dnem

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10odst. 1 písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),vyhlašuje podle 58 odst. 3 zákona první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchníministerský rada vedoucí oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání v odboru předškolního, základního,základního uměleckého a speciálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kódslužebního místa MSMT0001114S, v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády 106 / 2015 Sb., o oborechstátní služby

10 školství, výchova a vzdělávání

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou 1 .

Předpokládaným dnemnástupu na služební místo je 1. ledna 2019 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.

1k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména :

 • zpracovávání a realizaci koncepcí základního a všeobecného vzdělávání;
 • zodpovědnost za přípravu systémových celostátních koncepcí vzdělávání aškolství v České republice zaměřené na děti, žáky ve věku 3 -
 • 15, včetně dětí, žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami;
 • zodpovědnost za přípravu systémových opatření pro vzdělávání, školstvía poradenské služby s celostátním dosahem;
 • řízení přípravy koncepcí a opatření vzdělávací politiky pro zajišťovánípodmínek vzdělávání, řízení přípravy koncepčních návrhů souvisejících s obsahem, metodami a formami vzdělávání;
 • řízení přípravy koncepcí kontroly kvality a zlepšování výsledkůvzdělávání;
 • koordinaci přípravy celostátních koncepcí s ostatními útvary ministerstvai s dalšími rezorty;
 • řízení přípravy a naplňování Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání avzdělávací soustavy České republiky;
 • řízení rozvoje a naplňování Strategie digitálního vzdělávání;
 • zpracovávání návrhů potřebných systémových opatření k další podpoře přístupuk základnímu vzdělávání dětí, jejich zavádění do praxe a vyhodnocování;
 • přípravu podkladů pro materiály legislativní povahy;
 • podíl na řízení úkolů NÚV v oblastech základního a všeobecného vzdělávání;
 • spolupráci se zahraničími organizacemi vyplývající z mezinárodních smluv a zčlenství ministerstva v mezinárodních organizacích v oblasti základního a všeobecného vzdělávání.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 20. prosince 2018 služebnímu orgánu prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podanéna podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávanýmelektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta msmt.

  cz) nebo prostřednictvím veřejné datovésítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení rozvoje a inovacíve vzdělávání MŠMT (č.

  j. : MSMT-39388 / 2018-2) .

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu s 58 odst. 3 zákona může zúčastnit

  a) státní zaměstnanec, který má složenou úřednickou zkoušku,

  b) úředník územního samosprávného celku,

  c) zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,

  d) příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,

  e) voják z povolání v důstojnické hodnosti,

  f) akademický pracovník,

  g) osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecnímúřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo

  h) zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,

  pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle 5 nebo činnosti obdobné.

  Splnění tohoto předpokladu se podle 51 odst. 3 zákona dokládá příslušnými listinami (např. pracovní smlouva,potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, které prokazují zastávanoupozici.) 2

  Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který :

 • Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :
 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazemtotožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouzepísemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lzev takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

 • obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanemČeské republiky 3 ; v případě, že žadatel žádá služební úřad oobstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle 25 odst. 2 zákonapředložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň podobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  3. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle 4 odst.

  1 zákona č. 451 / 1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí vestátních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,o tom, že nebyl :

  a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 • b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitelkonspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
 • Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčenípožádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je pak ten žadatel, na něhož byla podepsána dohoda mezi státnímtajemníkem jako služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona,povinen předložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného.

  4. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451 / 1991Sb.

  kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích Českéa Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl :

  a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické stranySlovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členemústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členemByra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

  b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politickéhořízení Sboru národní bezpečnosti,

  c) příslušníkem Lidových milicí,

  d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

  e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrůSvazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazusovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazusovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce natěchto školách.

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Další informace o služebním místě :

 • platový tarif 30 170 45 340,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a ktomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • příplatek za vedení,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování.
 • Další výhody :

 • široký program benefitů,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • finanční podpora stravování,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzděláváníprostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost