Ministerský rada v oddělení koncepčním v odboru vysokých škol
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 3 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10 odst. 1písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon ), vyhlašuje podle 24 odst. 6 zákonavýběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koncepčním v odboruvysokých škol v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000302S, v níže uvedeném oboru státní služby podle nařízení vlády č.

106 / 2015 Sb., o oborech státní služby :

10 školství, výchova a vzdělávání

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou 1 . Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15.

ledna 2019 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy .

Služba zahrnuje zejména :

 • přípravu strategických dokumentů pro oblast vysokého školstvía strategii financování vysokých škol;
 • přípravu návrhů opatření pro realizaci strategických cílůministerstva v oblasti vysokého školství;
 • analýzu statistických dat a tvorbu podkladů a stanovisekk situaci ve vysokém školství v ČR i v zahraničí;
 • přípravu a realizaci strategických a reformních projektův oblasti vysokého školství;
 • vypracovávání stanovisek k materiálům ostatních odborůministerstva a dalších orgánů státní správy vztahujících se k agendě.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané služebnímu orgánu ve lhůtě do 20. prosince 2018 prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podanéna podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávanýmelektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta msmt.

  cz) nebo prostřednictvím veřejné datovésítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a slovy Výběrové řízení na obsazení služebního místa ministerský rada v oddělení koncepčním v odboru vysokých škol v MŠMT,

  č. j. : MSMT-32159 / 2018-2 .

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel,který :

  1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :

 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazemtotožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouzepísemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lzev takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

  obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanemČeské republiky 2 . Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutnék obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů 3 , není jižpovinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základěposkytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2) Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle 25 odst. 2zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvovalalespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  3) Splňuje požadavek stanovený podle 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 18 / 2018 státníhotajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává rozpis služebních a pracovníchmíst a jejich charakteristiky v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým je znalost angličtiny naúrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  K prokázání splnění požadavku znalosti jazyka podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazykyje požadován doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně ve stanoveném druhu jazyka, včetně dokladu o výsledkujazykového auditu.

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis,

  c) písemnou práci v rozsahu tří normostran 4 na téma Návrhřešení vysoké studijní neúspěšnosti v prvních ročnících studia na vysoké škole.

  Návrh obecného přístupuMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy a jednoho až tří konkrétních opatření v rámci působnostiministerstva.

  Další informace o služebním místě :

 • platový tarif v rozmezí 26 480 39 790 Kč (v závislosti na počtu letpraxe v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č.
 • 304 / 2014 Sb., o platových poměrech státníchzaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 342 / 2017 Sb.) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech,dovednostech a výkonu),

 • pružná služební doba,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
 • Další výhody :

 • široký program benefitů,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • finanční podpora stravování,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzděláváníprostřednictvím systému Cafeteria.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost