Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení investic a infrastruktury ve sportu MŠMT
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 12 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10odst. 1 písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),vyhlašuje podle 58 odst. 4 zákona první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchníministerský rada vedoucí oddělení investic a infrastruktury ve sportu v odboru sportu Ministerstvaškolství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000819S, v níže uvedených oborech služby podlenařízení vlády 106 / 2015 Sb., o oborech státní služby

1 finance,

11 mládež, tělovýchova a sport.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou 1 .

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.června 2019 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.

1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména :

 • zpracovávání a předkládání podkladů pro tvorbu státního rozpočtu u investičníchdotací;
 • podíl na tvorbě koncepčních záměrů a zásad státní dotační politiky sportu voblasti investičních dotací;
 • zpracovávání zásad rozdělování investičních prostředků v oblasti sportu,zejména v souvislosti s vyhlášenými programy Státní podpory sportu;
 • zpracovávání metodiky v souvislosti investičními dotacemi ze státního rozpočtu;
 • zajišťování realizace čerpání schválených finančních objemů a položek kapitoly333 MŠMT u jednotlivých příjemců, vystavování Rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací;
 • zabezpečení činnosti expertních komisí programů Státní podpory sportuv části investic;
 • spolupráci při hospodaření s rozpočtem odboru v oblasti investic.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 20. května 2019 služebnímu orgánu prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podanéna podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávanýmelektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta msmt.

  cz) nebo prostřednictvímveřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení investic ainfrastruktury ve sportu MŠMT (č.

  j. : MSMT-13864 / 2019-1) .

  Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který :

  1.Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :

 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazemtotožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

  Státní občanství lze při podání žádosti prokázat pouze doloženímprosté kopie osvědčení o státním občanství nebo podle 26 odst.

 • 2 zákona písemným čestným prohlášením o státnímobčanství; v tomto případě je nutné průkaz totožnosti nebo originál či úředně ověřenou kopii osvědčenío státním občanství doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

 • obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanemČeské republiky 2 ; v případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříkutrestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů jméno, rodné příjmení, příjmení, datumnarození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle 25 odst. 2zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvovalalespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem českýjazyk.

  3. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčenípodle 4 odst.

  1 zákona č. 451 / 1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcíve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenskérepubliky, o tom, že nebyl :

  a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 • b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitelkonspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
 • Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčenípožádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je pak ten žadatel, na něhož byla podepsána dohoda mezi státnímtajemníkem jako služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona,povinen předložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného.

  4. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č.451 / 1991 Sb.

  kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech aorganizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, ženebyl :

  a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebojemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistickéstrany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce včeských zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tytofunkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

  b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

  c) příslušníkem Lidových milicí,

  d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 neboprověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

  e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistickýchrepublik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistickýchrepublik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistickýchrepublik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Další informace o služebním místě :

 • platový tarif 30 170 45 340,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a ktomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • příplatek za vedení,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování.
 • Další výhody :

 • široký program benefitů,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • finanční podpora stravování,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzděláváníprostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Step 2
  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost