Senior Biopharmaceutical Representative, Cardiology
Amgen Inc
Prague, Hlavni Mesto Praha
před 5 dny

Senior Biopharmaceutical Representative, Cardiology

NÃ stup : ihned

Region : oblast zahrnujà cÃ Ä Ã st Prahy, zà padnà a jižnà Čechy

Nà plň prà ce :

 • Implementace produktovà kampanÄ u klientÅ (là kaÅ™i se specializacà kardiologie a internà medicà na) v regionu zahrnujà cÃ Ä Ã st Prahy, zà padnà a jižnà Čechy
 • Budovà nà vztahÅ se zà kaznà ky
 • Plà novà nà prà ce ve svÄ Å™enà m regionu, realizace aktivit dle plà nu a pravidelnà vyhodnocovà nÃ
 • Sledovà nà a predikce vývoje trhu a danà ho regionu
 • Budovà nà vlastnà ch znalostà o produktu a o danà terapeutickà oblasti
 • Organizace a odbornà zajiÅ tÄ nà seminà řŠa kulatých stolÅ
 • AktivnÃ ÃºÄ ast na odborných kongresech
 • ÃšÄ ast na internà ch poradà ch
 • Internà reportovà nà nà vÅ tÄ v a aktivit
 • Požadovanà kvalifikaÄ nà pÅ™edpoklady :

 • StÅ™edoÅ kolskà nebo ideà lnÄ vysokoÅ kolskà vzdÄ là nà (v oblasti medicà ny, farmacie, biologie)
 • 5 let zkuÅ enosti z farmaceutických firem jako prodejnà zà stupce / reprezentant
 • Vybudovanà vztahy u klientÅ na klÃ Ä ových pracoviÅ tà ch v regionu výhodou
 • Analytickà myÅ lenà a schopnost navrženà a přà pravy strategie pro daný region a nemocnici
 • Excelentnà schopnost produktovà propagace
 • Vysokà úroveň prodejnà ch dovednostÃ
 • Schopnost porozumÄ nà a naslouchà nà klientÅ m
 • Dovednost prezentovat informace internà mu i externà mu publiku
 • Vynikajà cà socià lnà dovednosti a komunikaÄ nà schopnosti
 • Zà kladnà znalost angliÄ tiny pà semnou i mluvenou formou je výhodou
 • Prà ce s PC †pÅ™edevÅ Ã m dokonalà ovlà dà nà MS Office Excel a PowerPoint
 • Å idiÄ skà oprà vnÄ nà skupiny B
 • Požádat
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat" souhlasím s podmínkami neuvoo a s přijímáním emailových upozornění (mohu kdykoliv zrušit) Koukněte tady
  Pokračovat
  Žádost