Rada/Odborný rada - Specialista veřejných zakázek
Správa státních hmotných rezerv
Praha, Czech Republic
před 5 dny
source : Hitprace

Náplň práce

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti :

 • komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení;
 • příprava a realizace především veřejných zakázek malého rozsahu;
 • zpracování a administrace veřejných zakázek v elektronickém nástroji NEN;
 • účast na jednání komisí k posouzení a hodnocení nabídek účastníků;
 • výkon kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek v rámci Správy;
 • výkon dalších úkolů, uložených ředitelem odboru, které jsou v náplni činnosti Odboru zakázek.
 • Benefity

  5 týdnů dovolené, sick days, stravenky

  Předpoklady

  přesnost, spolehlivost, loajalita, týmová práce

  Nabízená mzda

  Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců).

  Informace o náboru

  Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 / 2014 Sb.

  o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSS ), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Rada / Odborný rada - specialista veřejných zakázek v oboru služby 37.

  Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

  Místem výkonu služby je Praha.

  Předpokládaným dnem nástupu do služby : dle dohody.

  Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru :

 • Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
 • Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku ( 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců ( 29 odst.
 • 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců ( 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.

 • Zkušenosti v oblasti administrace veřejných zakázek jsou pro uchazeče výhodou.
 • Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 10.

  května 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616 / 1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna sshr.

  cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : 4iqaa3x).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy :

  NEOTEVÍRAT VŘ 06907 / 21-SSHR

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který :

  1) splňuje základní předpoklady stanovené ZSS, tj. :

 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( 25 odst. 1 písm. a) ZSS);
 • Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením o státním občanství (formou zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři žádosti) nebo kopií průkazu totožnosti, originál dokladu předloží žadatel při pohovoru ( 25 odst.

  1 písm. a) a b) ve spojení s 26 ZSS) občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz totožnosti občana Evropské unie nebo občana státu Norsko, Lichtenštejnsko, Island, průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, jiný doklad prokazující totožnost občana Evropské unie, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie (např.

 • potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky); jako doklad osvědčující státní občanství lze též doložit osvědčení o státním občanství;
 • b) dosáhl věku 18 let ( 25 odst. 1 písm. b) ZSS);
 • c) je plně svéprávný ( 25 odst. 1 písm. c) ZSS);
 • Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením ( 26 odst. 1 věta šestá ZSS) formou zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři žádosti;
 • d) je bezúhonný ( 25 odst. 1 písm. d) ZSS);
 • Žadatel dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

 • Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo ( 25 odst. 1 písm. e) ZSS), tj. vysokoškolského v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
 • Žadatel dokládá úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení formou zaškrtnutí a doplnění příslušného pole ve formuláři žádosti.

 • Uvedenou listinu lze doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost ( 25 odst. 1 písm. f) ZSS);
 • Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením ( 26 odst. 3 věta první ZSS) obsaženým v žádosti;
 • 2) splňuje požadavek stanovený podle 25 odst. 5 písm. b) ZSS služebním předpisem č. 2 / 2021, kterým se vydává jedenáctá systemizace služebních a pracovních míst Správy státních hmotných rezerv, kterým je :

 • způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení V (bezpečnostní prověrka pro stupeň utajení Vyhrazené ) v souladu se zákonem č.
 • 412 / 2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Žadatel dokládá úředně ověřenou kopii platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené , popřípadě i úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Důvěrné , Tajné nebo Přísně tajné .

  Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle 27 odst.

  2 ZSS, lze k žádosti přiložit Souhlas s ověřením splnění požadovaných podmínek fyzické osoby pro vydání oznámení pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ.

  Omezení některých práv státních zaměstnanců ( 81 ZSS) :

 • Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem;
 • vyslaný státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu, je povinen prosazovat jeho zájmy a nesmí od příslušné obchodní korporace pobírat odměnu, nestanoví-li zákon jinak.

  Zákaz pobírat odměnu trvá i v době po skončení služebního poměru. ( 81 odst. 1 ZSS)

 • Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu. ( 81 odst. 2 ZSS)
 • Žádost zaslaná do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje :

 • označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována
 • jméno, příjmení, titul
 • datum narození
 • adresu bydliště a adresu pro doručování (pokud je odlišná od místa bydliště)
 • ID datové schránky, telefonické spojení, případně e-mail
 • název služebního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno, odbor, oddělení
 • prohlášení o svéprávnosti není-li zvláštní přílohou
 • prohlášení o zdravotní způsobilosti není-li zvláštní přílohou
 • státní občanství
 • prohlášení o dosaženém vzdělání není-li zvláštní přílohou
 • seznam příloh
 • datum, podpis žadatele
 • K žádosti je nutné doložit :

 • není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka ( 25 odst. 2 ZSS),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené , popřípadě i úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Důvěrné , Tajné nebo Přísně tajné (je-li žadatel jeho držitelem).
 • Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem, lze k žádosti přiložit Souhlas s ověřením splnění požadovaných podmínek fyzické osoby pro vydání oznámení pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ.

  K žádosti je vhodné doložit :

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • doklad o splnění úřednické zkoušky státních zaměstnanců, nebo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti úředníka dle zákona č. 312 / 2002 Sb.
 • motivační dopis
 • Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

  Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku Správy státních hmotných rezerv a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách Správy státních hmotných rezerv : 14. dubna 2021.

  Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky Správy státních hmotných rezerv a odstranění jeho elektronické verze z www stránek Správy státních hmotných rezerv : 11. května 2021.

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost