VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU
Město Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou, CZ
před 4 dny
source : Easy-prace.cz

Tajemnice Městského úřadu Němčice nad Hanou vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312 / 2002 Sb., v platném znění na obsazení funkce.

Místo výkonu práce : Městský úřad Němčice nad Hanou.Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří : 1. Splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, ve smyslu ustanovení 4 odst.

1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která : je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení 4 odst.

2) zákona, pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje ve smyslu 4 odst.3) zákona též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem, ovládá jednací jazyk.

2. Předloží tyto doklady : a) Přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti : jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, e-mailový kontakt a telefonní spojení, datum a podpis,b) životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se správních činností,c) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,e) kopii dokladu dle zákona č.

451 / 199 Sb., připadá-li v úvahu (lustrační osvědčení) nebo ČP, že požádal MV o vydání lustračního osvědčení,f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.

101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů,3. Splní kvalifikační požadavky na vzdělání a znalost : Vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a účetnictví, Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ekonomii a účetnictví, Středoškolské vzdělání s minimálně 5-ti letou praxí účtování, znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě, zejména zákon č.

280 / 2009 Sb., daňový řád, zákon č. 128 / 2000Sb., o obcích, zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 250 / 2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243 / 2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některých fondů, zákon č.

218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 320 / 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Výhodou uchazeče bude : osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro finanční hospodaření územně samosprávných celků ve smyslu 21 zák.

č. 312 / 2002 Sb., v platném znění, praxe v účtování na obcích, znalost rozpočtové skladby, výborná znalost českého jazyka a vyjadřovací a formulační schopnosti, aktivní uživatelská znalost práce na PC (MS Officce, KEO, apod.

Nabízíme : zodpovědnou a zajímavou práci, služební mobilní telefon, stravenky, sick days (dny volna), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou, poukazy na využití volného času, věcné dary, jednorázové odměny, zaměstnanecké půjčky.

Součástí výběrového řízení budou osobní pohovory s uchazeči, kteří předložili úplné přihlášky včetně příloh. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek.

Přihlášku s přílohami doručte v zalepené obálce nejpozději do 3.6.2020 do 14 : 00 hodin, buď osobně na podatelnu městského úřadu, Palackého nám.

3, Němčice nad Hanou nebo poštou na adresu : Městský úřad Němčice nad HanouIng. Ivana Korvasová, tajemnice městského úřaduPalackého nám.

3798 27 Němčice nad HanouUzavřenou obálku zřetelně označte heslem "Výběrové řízení - vedoucí FO".Případné dotazy zodpoví Ing.

Ivana Korvasová, tel. použijte odpovědní formulář, použijte odpovědní formulářPoskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy.

Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb., o úřednících samosprávných celků v platném znění.

Po skončení VŘ řízení budou skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost