Vrchní ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 13 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle

10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),vyhlašuje podle 24 odst.

6 zákona výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský radav oddělení všeobecného vzdělávání v odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionálnívýchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000242S, v nížeuvedeném oboru služby podle nařízení vlády 106 / 2015 Sb.

o oborech státní služby :

10 školství, výchova a vzdělávání.

Místem výkonu služby je Praha . Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebnímpoměru na dobu neurčitou 1 .

Předpokládaným dnem nástupu na služebnímísto je 1. února 2019 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.

1 k zákonu do 14.platové třídy .

Služba zahrnuje zejména :

 • přípravu věcných záměrů a navazujícíchlegislativních návrhů zákonů upravujících národní vzdělávací systém v oblasti předškolního, základního, středníhovyššího odborného a jiného vzdělávání školský zákon a jeho novelizace;
 • podíl na přípravě souvisejících prováděcíchprávních předpisů v předmětu své činnosti :
 • vyhláška č. 177 / 2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitnízkouškou, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 445 / 2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětemspolečné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71 / 2017 Sb.,;
 • přípravu podkladů (analýzy, studie, statistiky,přehledy apod.) pro vedení MŠMT, Poslaneckou sněmovnu a Senát PČR a vládu ČR;
 • spolupráci při koordinaci rozvoje vzdělávacísoustavy, iniciaci případných legislativních opatření v souvislosti s jejím rozvojem;
 • zpracovávání stanovisek k běžným dotazůmv oblasti působnosti ve spolupráci s věcně příslušnými odbory a sekcemi.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 16. ledna 2019 služebnímu orgánu prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podanéna podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávanýmelektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta msmt.

  cz) nebo prostřednictvím veřejné datovésítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělenívšeobecného vzdělávání MŠMT (č.

  j. : MSMT-39543 / 2018-2) .

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel,který :

  1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :

 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazemtotožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouzepísemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lzev takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá originálem neboúředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

 • obdobným doklademo bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky 2 ; v případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z rejstříku trestů, je nutná součinnost připoskytování osobních údajů jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození astátní občanství;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2. Ovládá český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se podle 25 odst. 2 zákona dokládá pouze v případě, žežadatel není státním občanem České republiky a nevztahuje se na něj výjimka z prokazování znalosti českéhojazyka 3 .

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Výhodou je vysokoškolské vzdělání právnického směru; praxe v oblasti vedení správního řízení a orientace voblasti tvorby legislativních předpisů.

  Další informace o služebním místě :

 • platový tarif 30 170 45 340,- Kč (v závislosti na počtu letpraxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Další výhody :

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzděláváníprostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost