MŠMT vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny, Místo 66
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 27 dny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561 / 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, vyhlašuje konkursní řízení 1 na obsazení poziceředitele / ředitelky v tomto zařízení :

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66

Předpoklady :

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563 / 2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákono pedagogických pracovnících ), získaná vysokoškolským vzděláním v akreditovaném magisterském studijnímprogramu
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogickýchpracovnících
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
 • bezúhonnost dle 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3měsíce
 • zdravotní způsobilost dle 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
 • znalost českého jazyka dle 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získalpříslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu s 4 zákona opedagogických pracovnících
 • praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalostistejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 5 letv souladu s 5 odst.
 • 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících

 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele
 • psychická způsobilost dle 18 zákona č. 109 / 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy veškolských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních )
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží psychologickým posudkem o psychické způsobilosti (nebodokladem o jeho objednání) dle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních,případně čestným prohlášením o psychické způsobilosti 2
 • Požadavky :

 • výborná orientace v oblasti ústavní a ochranné výchovy,
 • znalost školských, pracovněprávních a finančních předpisů.
 • Přihláška musí obsahovat :

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • ověřená kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doložení praxe v délce 5 let v souladu s 5 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících, a topotvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele,
 • koncepční záměr rozvoje daného zařízení v období následujících 3 let v rozsahu 5 normostran,
 • případě diagnostického ústavu také koncepční záměr rozvoje spádové sítě zařízení na období následujících 3let v rozsahu 5 normostran,
 • psychologický posudek o psychické způsobilosti (nebo doklad o jeho objednání) dle 18 zákona č. 109 / 2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, případně čestné prohlášení o psychickézpůsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikacipro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici.
 • Předpokládaný nástup : říjen 2018

  Přihlášku zasílejte nejpozději do 25. 8. 2018 na adresu : Ministerstvo školství, mládeže atělovýchovy, odbor personální a státní služby Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1

  Obálku označte : KONKURS VÚ Místo NEOTVÍRAT

  případě dalších dotazů se obracejte na paní Jaroslavu Kašíkovou, tel : +420 234 811 205, jaroslava.kasikova msmt.cz

  VÚ Místo.docx

  1 Náležitosti konkursního řízení a postup konkursní komise seřídí vyhláškou 54 / 2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějšíchpředpisů.

  2 Při doložení čestného prohlášení o psychické způsobilosti jenutné následně před vznikem pracovního poměru doložit psychologický posudek o psychické způsobilosti dle 18zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

  Nahoru

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost