Ministerský rada v oddělení udržitelnosti MŠMT
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 3 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10 odst. 1písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vyhlašujevýběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení udržitelnosti v odboru podporyoperačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000717S,v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 106 / 2015 Sb., o oboru státní služby

47 Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobuneurčitou 1 . Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.

červenec 2019 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména :

 • plnění funkce projektového a finančního manažera finančně ukončených a vypořádaných projektů Operačního programuVzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VK a OP VaVpI ) vobdobí udržitelnosti;
 • kontrolu monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů OP VK a OP VaVpI;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn ve finančně ukončených avypořádaných projektech OP VK a OP VaVpI v období udržitelnosti;
 • podílení se na úpravách a aktualizaci Operačního manuálu OP VK a OP VaVpI a Příruček pro žadatele a příjemce OPVK a OP VaVpI;
 • poskytování metodické podpory příjemcům dotací v rámci finančně ukončených a vypořádaných projektů OPVK a OP VaVpI v období udržitelnosti;
 • komunikaci s příjemci dotací v rámci finančně ukončených a vypořádaných projektů OP VK a OP VaVpIv období udržitelnosti;
 • zabezpečování vkládání dat týkajících se finančně ukončených a vypořádaných projektů OP VK a OP VaVpIdo Monit7+ v období udržitelnosti;
 • odpovědnost za evidenci a zakládání dokumentů souvisejících s vykonávanými činnostmi oddělení a jejich předání naoddělení archivace k archivaci;
 • podílení se na odhalování a šetření nesrovnalostí vzešlých z kontroly monitorovacích zpráv o zajištěníudržitelnosti projektů OP VK a OP VaVpI ve spolupráci s oddělením nesrovnalostí;
 • přípravu podkladů pro oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu a oddělení kontroly projektůEvropského fondu pro regionální rozvoj;
 • podílení se na aktivitách souvisejících s ukončováním programového období 2007-2013;
 • odpovědnost za archivaci dokumentů souvisejících s činnostmi oddělení;
 • administraci určených projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV);
 • administrativní kontrolu všech typů zpráv o realizaci projektů OP VVV;
 • administraci žádostí o platbu projektů OP VVV;
 • podílení se na přípravě, kontrole a kompletaci podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí / převodu podporyprojektů OP VVV;
 • monitoring financování projektů OP VVV ve vztahu ke schválenému rozpočtu v letech.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 29. května 2019 služebnímu orgánu prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podatrovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu(posta msmt.

  cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo ministerský rada voddělení udržitelnosti v odboru podpory operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy(č.

  j. : MSMT-9092 / 2019-2) .

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnitžadatel, který :

  1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :

  a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst.

  1 písm. a) zákona ; Splnění tohotopředpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti neboosvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestnéprohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lze v takovémpřípadě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

 • obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanemČeské republiky. 2 V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu zrejstříku trestů, je nutná součinnost při poskytování osobních údajů jméno, rodné příjmení, příjmení, datumnarození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle 25 odst. 2zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvovalalespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem českýjazyk.

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Další informace o služebním místě :

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 26 480 39 790 Kč (v závislosti na počtu let praxe);
 • přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

  Nabízíme :

 • možnost profesního růstu ve státní službě;
 • možnost získání / prohloubení pracovních zkušeností v oblasti strukturálních fondů EU;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budověHarfa Office Park, Českomoravská 2420 / 15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • 25 dní dovolené;
 • až 6 dní individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijnípřipojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvímsystému Cafeteria;
 • pružnou služební dobu;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha5).

  Step 2
  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost