Ministerský rada v oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 19 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10odst. 1 písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),vyhlašuje podle 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odděleníreprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství v odboru investic vMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000194S, v níže uvedených oborechslužby podle nařízení vlády 106 / 2015 Sb., o oborech státní služby

1 finance,

46 veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnemnástupu na služební místo je 15.

srpna 2018 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1k zákonu do 13. platové třídy .

Služba zahrnuje zejména :

 • hospodaření s finančními prostředky kapitoly 333 MŠMT, které jsou v rozpočtu této kapitoly, prostřednictvímprogramového financování, vyčleněny na reprodukci majetku v působnosti ministerstva, které jsou poskytovány dlezákona č.
 • 218 / 2000 Sb., a vyhlášky MF č. 560 / 2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programůreprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), zákona č.

 • 320 / 2001 Sb., a dle souvisejícíchprávních předpisů;
 • správa databází ISPROFIN-EDS / SMVS a předávání dat mezi jednotlivými databázemi Ministerstva financí;
 • kompetenci a kontrolu podkladů pro sestavování, čerpání a vyhodnocování kapitoly 333 MŠMT za oblast programovéhofinancování;
 • zpracovávání a aktualizaci střednědobé koncepce a výhledu programového financování kapitoly 333 MŠMT;
 • rozpis rozpočtu programového financování v souvisejících programech ministerstva a jeho realizace;
 • realizaci úkolů vyplývající z usnesení vlády, obecně závazných právních předpisů a opatření ústředníchorgánů na svěřeném úseku činnosti;
 • zpracovávání a aktualizaci investičních programů ministerstva a jejich dokumentací způsobem stanoveným právnímipředpisy;
 • zpracovávání podkladů pro rozpočtová opatření vztahujících se k programovému financování a jejich projednávánípodle zákona č. 218 / 2000 Sb.;
 • zpracovávání podkladů pro státní závěrečný účet kapitoly školství pro programové financování;
 • projednávání investičních záměrů, posuzování související dokumentace a schvalování investičních záměrů podlepříslušných právních předpisů a metodického řízení ministerstva;
 • tvorbu metodických pokynů ministerstva, které se vztahují k přípravě, provádění a hodnocení investiční činnosti;
 • sledování harmonogramů přípravy a realizace akcí, které byly zařazeny k realizaci z programového financováníkapitoly 333 MŠMT;
 • závěrečné vyhodnocení akcí;
 • předběžná, průběžná a následná kontrola přípravy a realizace akcí z hlediska dodržování závaznýchtechnicko-ekonomických, časových a finančních parametrů;
 • finanční a místní kontroly a ekonomické expertizy uvybraných staveb, namátkové dohlídky při realizaci staveb za účelem kontroly čerpání;
 • zpracovávání návrhů vnitrorezortních předpisů pro oblast své působnosti;
 • výkon melodické a operativní činnosti na úseku hospodaření s majetkem ve vlastnictví ČR, ke kterému mápříslušnost hospodařit ministerstvo, OSS (Organizační složky státu) v působnosti ministerstva a organizacezřizované ministerstvem;
 • spolupráci s ostatními útvary ministerstva nebo s orgány státní správy na zpracování předpisů, které se dotýkajíinvestiční činnosti, stavebního zákona, vyhlášek, prováděcích předpisů, metodických pokynů a opatření, která z nichvyplynou pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 27. července 2018 služebnímu orgánu prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podanéna podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávanýmelektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta msmt.

  cz) nebo prostřednictvím veřejné datovésítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení reprodukcemajetku veřejných vysokých škol a regionálního školství MŠMT (č.

  j. : MSMT-20097 / 2018-1) .

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnitžadatel, který :

 • Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :
 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst.

  1 písm. a) zákona ; Splnění tohotopředpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti neboosvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestnéprohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lze v takovémpřípadě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

 • obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanemČeské republiky. 1 V případě, že žadatel žádá služební úřad oobstarání výpisu z rejstříku trestů, je nutná součinnost při poskytování osobních údajů jméno, rodné příjmení,příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2.Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle 25 odst. 2 zákonapředložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň podobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Další informace o služebním místě :

 • platový tarif 25 210 37 890,- Kč (vzávislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti profesního a odborného růstu ve státní službě.
 • Další výhody :

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • široký program benefitů,
 • finanční podpora stravování,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu čivzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Požádat
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost