Ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 4 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10 odst. 1písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vyhlašujevýběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývojev odboru administrace projektů výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kódslužebního místa MSMT0000700S, v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 106 / 2015 Sb.,o oborech státní služby

47 Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční

a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobuneurčitou 1 . Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.

prosinec 2018 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména :

 • odpovědnost za proces administrativní kontroly všech typů monitorovacích zpráv projektů;
 • odpovědnost za proces administrace a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech;
 • odpovědnost za administrativní kontrolu veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkáchpředložených v rámci zpráv o realizaci;
 • zabezpečení monitoringu financování projektu ve vztahu ke schválenému rozpočtu v letech;
 • zabezpečení podílu na procesu odhalování a řešení nesrovnalostí a podezření na porušení rozpočtové kázně;
 • zabezpečení závěrečného vyhodnocení projektu po finanční stránce;
 • zabezpečení komunikace s příjemcem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v průběhu realizace projektupřes MS2014+.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 16. října 2018 služebnímu orgánu prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podatrovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu(posta msmt.

  cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektůmezinárodního výzkumu a vývoje odboru administrace projektů výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže atělovýchovy (č.

  j. : MSMT-30264 / 2018-2) .

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnitžadatel, který :

  1.Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :

  a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst.

  1 písm. a) zákona ; Splnění tohotopředpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti neboosvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestnéprohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lze v takovémpřípadě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

 • obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanemČeské republiky. 2 V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu zrejstříku trestů, je nutná součinnost při poskytování osobních údajů jméno, rodné příjmení, příjmení, datumnarození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle 25 odst. 2zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvovalalespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem českýjazyk.

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Další informace o služebním místě :

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 25 210 37 890 Kč (v závislosti na počtu let praxe);
 • přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

  Nabízíme :

 • možnost profesního růstu ve státní službě;
 • možnost získání / prohloubení pracovních zkušeností v oblasti strukturálních fondů EU;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budověHarfa Office Park, Českomoravská 2420 / 15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • 25 dní dovolené;
 • až 6 dní individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijnípřipojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvímsystému Cafeteria;
 • pružnou služební dobu;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova,

  Praha 5).

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost