Ministerský rada v oddělení státní služby
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 13 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10odst. 1 písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon ) ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon ), vyhlašuje podle 24 odst.

6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerského radyv oddělení státní služby v odboru personálním a státní služby Ministerstva školství, mládeže atělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000097S, v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády č.

106 / 2015 Sb., o oborech státní služby :

25 pracovněprávní vztahy,

78 organizační věci služby a správy služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostníchsborů a vojáků z povolání.

Místem výkonu služby je Praha .

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou 1 . Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15.

září 2018 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12.platové třídy .

Služba zahrnuje zejména :

 • zajišťování administrace pracovního hodnocení zaměstnanců a služebníhohodnocení státních zaměstnanců;
 • přípravu vyhlášení a podporu průběhu výběrových řízení na pracovní místa podlezákoníku práce a na služební místa podle zákona o státní službě;
 • administraci žádostí o odborné praxe a odborné stáže;
 • administraci adaptačního procesu zaměstnanců v režimu zákoníku práce a veslužebním poměru s důrazem na vstupní vzdělávání;
 • spolupráci při zabezpečení agendy vzdělávání zaměstnanců ministerstvav pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce a ve služebním poměru podle zákona o státní službě.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 22. srpna 2018 služebnímu orgánuprostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1,nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronicképodobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta msmt.

  cz) neboprostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení státníslužby MŠMT (č.

  j. : MSMT-20931 / 2018-1) .

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel,který :

  1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :

 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazemtotožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouzepísemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lzev takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá originálem neboúředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

  obdobným doklademo bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky 2 . Žadatel, který je státním občanem České republiky,

  může služební orgán požádat, aby si ověřil, zda splňuje předpoklad bezúhonnosti tím, že si sám vyžádá výpis zevidence Rejstříku trestů týkající se žadatele 3 .

 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouzepísemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně,nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2. Ovládá český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se podle 25 odst. 2 zákona dokládá pouze v případě, žežadatel není státním občanem České republiky a nevztahuje se na něj výjimka z prokazování znalosti českéhojazyka 4 .

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Další informace o služebním místě :

 • platový tarif 22 500 33 830,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a ktomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti profesního a odborného růstu ve státní službě.
 • Další výhody :

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • široký program benefitů,
 • finanční podpora stravování,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzděláváníprostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Požádat
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost