Analyst Sub-Sovereign/ Analytik, Sub-Sovereign
Moody's Investors Service, Inc.
Prague
před 7 dny

We have an opportunity for an Analyst in the Moody’s Sub Sovereign Group to conduct credit research on a portfolio of regional / local governments and government-related issuers.

Key Responsibilities :

 • Assume lead analytical responsibility for a portfolio of Czech regional and local governments as well as related entities.
 • Additionally, assist more senior staff in the analysis of a broader portfolio of government credits.
 • Develop in-depth knowledge of the assigned regional / local governments and related entities
 • Participate in the analysis of a broader portfolio of government credits globally.
 • Monitor economic trends and developments, analyse government financial statements, monitor financial market activities, analyse credit quality using both quantitative and qualitative methods, and accumulate in-
 • depth knowledge of the government sector in these countries.

 • Build and maintain high quality relationships with senior management at regional and local governments.
 • Prepare rating committee materials and recommendations.
 • Write in-depth, high quality, insightful and focused research on credit trends and specific issuers.
 • Perform and present in-depth fundamental credit analysis effectively and comprehensively on each issuer in a portfolio at rating committees.
 • Actively participate in regular outreach events such as investor briefings, teleconferences, conferences and third party presentations.
 • Analytik Moody’s v odd?lení sub-sovereign bude mít na starosti provád?ní výzkumu úv?rové spolehlivosti na portfoliu místních a regionálních samospráv a souvisejících emitent?.

  Klí?ové povinnosti :

 • P?evzít vedoucí analytickou odpov?dnost za portfolio ?eských regionálních a místních samospráv a propojených spole?ností.
 • Pomáhat seniorn?jším zam?stnanc?m p?i analýze širšího portfolia vládních úv?r?.
 • Rozvíjet hluboké znalosti o p?id?lených regionálních / místních samosprávách a souvisejících subjektech.
 • Podílejte se na analýze širšího portfolia vládních úv?r? na celém sv?t?.
 • Sledovat trendy a vývoj ekonomiky, analyzovat vládní finan?ní výkazy, sledovat aktivity na finan?ních trzích, analyzovat úv?
 • rovou kvalitu pomocí kvantitativních i kvalitativních metod a získávat hluboké znalosti vládního sektoru.

 • Vytvá?et a rozvíjet vysoce kvalitní vztahy s vrcholovým vedením regionálních a místních samospráv.
 • P?ipravovat materiály a doporu?ení ratingové komisi.
 • Vytvá?et d?kladný, vysoce kvalitní a v?rohodný výzkum trend? úv?r? a konkrétních emitent?.
 • Provád?t a prezentovat d?kladnou analýzu úv?r? a emitent? v portfoliu p?ed ratingovou komisí.
 • Aktivn? se podílejte na pravidelných akcích, jako jsou informa?ní sch?zky investor?, telekonference, konference a prezentace t?etích stran.
 • Moody's Investors Service (MIS)

  Public Proj & Infrastr Fin (PPIF)

  LI-AH1

 • Strong academic background is required. Graduate degree or equivalent, in Economics, Finance, Business, or Public Administration.
 • Strong quantitative aptitude and proven analytical skills.
 • Financial / statistical research capabilities.
 • Relevant experience in public finance or relevant credit research experience in corporate is essential.
 • Excellent communication skills in Czech and English - able to communicate clearly and succinctly, both verbally and in writing
 • Highly organised and efficient, with ability to multi-task and able to meet tight deadlines
 • Strong MS Office skills; principally Excel, Word and PowerPoint
 • Some public speaking and travel would be required
 • Kvalifikace, p?edpoklady :

 • Magisterský titul nebo ekvivalent v oboru ekonomie, finance, podnikání nebo ve?ejná správa.
 • Silné kvantitativní schopnosti a osv?d?ené analytické dovednosti.
 • Zkušenosti s ve?ejnými financemi nebo relevantní zkušenosti s výzkumem úv?r? v korporátní sfé?e.
 • Vynikající komunika?ní dovednosti v ?eštin? a angli?tin? - schopnost jasn? a srozumiteln? komunikovat, ústn? i písemn?.
 • Vysoká organizovanost a schopnost plnit efektivn? více úkol? v krátkých lh?tách.
 • Výborná znalost MS Office; p?edevším aplikací Excel, Word a PowerPoint.
 • Bude vyžadováno prezentování p?ed ve?ejností a cestování za klienty.
 • Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost