Vrchní ministerský rada – ředitel odboru sportu
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 24 dny

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle 10odst. 1 písm. f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),vyhlašuje podle 57 odst. 6 zákona třetí kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchníministerský rada ředitel odboru sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebníhomísta MSMT0000800S, v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády 106 / 2015 Sb., o oborech státní služby

1 Finance,

11 Mládež, tělovýchova a sport,

29 Legislativa a právní činnost.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobuneurčitou 1 . Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15.

září2018 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména :

 • plnění strategických úkolů v oblasti státní péče o sport, sportu pro všechny, sportovní reprezentace státu,turistiky, pohybových aktivit členů sportovních spolků a občanů ČR;
 • vypracovávání zásadních dokumentů pro oblast sportu programová, metodická a koncepční činnost;
 • zabezpečení činnosti Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu a vytvářenípodmínek v oblasti akreditace, včetně rekvalifikací;
 • plnění úkolů v oblasti státní dotační politiky ve sportu činností týkajících se poskytování finančníchprostředků ze státního rozpočtu;
 • zabezpečení kontrolní činnosti v dané oblasti.
 • Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 23. srpna 2018 služebnímu orgánu prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podanéna podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podoběs uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta msmt.

  cz) nebo prostřednictvímveřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu : vidaawt).

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru sportu MŠMT (č.

  j. : MSMT-17993 / 2018-1) .

  Výběrového řízení na výše uvedené služební místo v souladu s 57 odst. 6 zákona může zúčastnit :

 • a) osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle 5 zákonanebo činnosti obdobné a má složenou úřednickou zkoušku;
 • b) zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, neboKanceláři Senátu.

  Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který :

  1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj. :

 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazemtotožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst. 2 zákona doložit pouzepísemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti;
 • uvedenou listinu lzev takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • b) dosáhl věku 18 let 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
 • c) je plně svéprávný 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce, resp.

 • obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanemČeské republiky 2 ; v případě, že žadatel žádá služební úřad oobstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem neboúředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

 • Při podání žádosti lze podle 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případědoložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatelevybraného podle 28 odst.

  2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona ospecifických zdravotních službách.

  2. Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle 25 odst. 2 zákonapředložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň podobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  3. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle 4 odst.

  1 zákona č. 451 / 1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí vestátních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,o tom, že nebyl :

  a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 • b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitelkonspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
 • Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčenípožádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před konáním osobního pohovoru v rámci výběrovéhořízení.

  4. Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451 / 1991Sb.

  kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích Českéa Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl :

  a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické stranySlovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členemústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členemByra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, svýjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

  b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politickéhořízení Sboru národní bezpečnosti,

  c) příslušníkem Lidových milicí,

  d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

  e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrůSvazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazusovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazusovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce natěchto školách.

  K žádosti dále žadatel přiloží :

  a) strukturovaný profesní životopis,

  b) motivační dopis.

  Další informace o služebním místě :

  platový tarif 28 730 43 180 Kč (v závislosti na počtu let praxe) ak tomu osobní příplatek ve až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně (v závislosti naschopnostech, dovednostech a výkonu),

  příplatek za vedení,

  mimořádné finanční odměny,

  pružná služební doba,

  možnost profesního a odborného růstu ve státní službě,

  Další výhody : 25 dní dovolené,

  25 dní dovolené,

  5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),

  až 6 dní individuálního služebního volna ke studijním účelům,

  příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,

  finanční podpora stravování,

  zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzděláváníprostřednictvím systému cafeteria,

  možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních apracovních míst.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost