Vrchní
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha-Prosek, CZ
před 5 dny
source : Easy-prace.cz

Místo výkonu práce : Měšická 646 / 5, Praha 9 Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mailem - gabriela.jurcikova hygpraha.

cz Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení Upřesňující informace : Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent oddělení protiepidemického - pobočka Sever V Praze 4.

2017 Č.j. : HSHMP 44431 / 2017 Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní referent oddělení protiepidemického -

pobočka Sever v oboru služby :

 • 28 - zdravotnictví a ochrana zdraví Charakteristika činností služebního místa :
 • výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností, dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie;
 • provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;
 • příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování podkladů pro vydání stanoviska;
 • příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
 • uplatňování sankčních opatření, koordinuje a vydává rozhodnutí, povolení a plní další úkoly státní správy;
 • analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění, hodnocení epidemiologické situace v místě a čase;
 • zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
 • Místem výkonu služby je Praha 9. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

  Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1.

  2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.

  1 k zákonu do 9.

  platové třídy, Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 4.

  2017, tj.

  této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s.

  203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu : podatelna hygpraha.

  cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS : zpqai2i. Obálka, resp.

  datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení protiepidemického -

  pobočka Sever". Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který : 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.

  a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst.

  1 písm.

  a) zákona ; Splnění tohoto předpokladu se podle 26 odst.

  1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj.

  průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

  Při podání žádosti lze podle 26 odst.

  2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř.

  prostou kopii průk

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost